JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

 
1 §Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö ja kotipaikka Helsinki.
 
2 §Säätiön tarkoitus
2.1Säätiön tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä keuhkosairauksien, psykiatrian, endokrinologian ja syöpäsairauksien aloilla.
2.2Syöpätutkimukseen apuraha voidaan myöntää vain siihen tarkoitetusta erityisestä rahastosta ja vain Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimustyötä varten.
 
3 §Säätiön tarkoituksen toteuttaminen
3.1Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja 2 §:ssä mainittujen alojen tutkijoille noudattaen mikäli mahdollista, tasapuolisuutta näiden alojen kesken.
3.2Apurahoja on jaettava vähintään joka toinen vuosi.
3.3Säätiön valtuuskunta ratkaisee saapuneiden hakemusten perusteella ja jäljempänä 8 §:ssä määrättyä menettelyä noudattaen syyskokouksessaan apurahojen suuruuden ja niiden saajat.
3.4Apurahojen hakemisesta ilmoitetaan hallituksen soveliaaksi katsomalla tavalla ja hyvää säätiötapaa noudattaen.
 
4 §Myönnetyn apurahan antaminen
4.1Myönnetty apuraha annetaan saajalleen pääsääntöisesti kokonaisuudessaan heti.
4.2Valtuuskunnalla on kuitenkin oikeus päättää, että osa apurahasta, enintään yksi neljäsosa (1/4), annetaan vasta sitten, kun apurahan saaja on toimittanut säätiölle asianmukaisen selvityksen apurahan käytöstä.
4.3Apurahan saajan on viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa apurahan saatuaan annettava säätiölle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.
4.4Mikäli apurahan saaja ei toimita 4.2 ja 4.3 -kohdissa tarkoitettua selvitystä oikeassa ajassa, säätiöllä on oikeus vaatia jo maksettu apuraha palautettavaksi tai keskeyttää apurahan maksu, kunnes asianmukainen selvitys on saatu.
 
5 §Säätiön peruspääoma ja jaettavien apurahojen kertyminen
5.1Säätiön alkuperäinen peruspääoma vuodelta 1957 on viisimiljoonaa (5.000.000) markkaa. Tämä alkuperäinen peruspääoma on Suomessa euron käyttöönottovuoden 2002 ostovoimalla mitattuna ollut 106.130,15 euroa.
5.2Peruspääoma samoin kuin siihen lisättävät säätiön myöhemmin mahdollisesti saamat lahjoitukset sekä testamentatut varat on säilytettävä koskemattomina ja sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti.
5.3Pääoman sijoitustoiminnasta saadut indeksi- tai muut vastaavat korotukset on vuosittain lisättävä säätiön peruspääomaan, eikä niitä saa jakaa apurahoina.
5.4Säätiön puhdas tuotto lasketaan vähentämällä säätiön pääoman korko- ja muusta tuotosta säätiön hallinnosta johtuneet kulut.
5.5Säätiön hallituksen on huolehdittava inflaation vaikutusten ehkäisemisestä tekemällä kunkin tilinpäätöksen mukaisesta säätiön puhtaasta tuotosta riittävä varaus, joka kirjanpidossa siirretään säätiön koskemattomana säilytettäviin varoihin.
5.6Sitten kun säätiön pääoman korko- ja muusta tuotosta on vähennetty säätiön hallinnosta johtuneet kulut sekä inflaation vaikutusten ehkäisemiseksi tehtävä varaus, on jäljelle jäänyt nettotuotto siirrettävä kirjanpidossa vuosittain edellisten tilikausien ylijäämän ja tilikauden ylijäämän osoittavalle tilille. Tämä tili osoittaa kulloinkin jaettavissa olevien apurahojen määrän.
5.7Apurahoina voidaan kuitenkin enintään jakaa määrä, jolla säätiön varallisuus ylittää säätiön peruspääoman ja muiden koskemattomina säilytettävien varojen yhteenlaskettua reaaliarvoa vastaavan määrän.
 
6 §Säätiön hallinto
6.1Säätiön hallintoeliminä ovat hallitus ja valtuuskunta.
6.2Hallituksen ohella päättämisvaltaa säätiössä käyttää säännöissä määrätyissä asioissa valtuuskunta.
 
7 §Säätiön hallitus ja sen tehtävät
7.1

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

 1. edustaa säätiötä sekä hoitaa säätiön asioita ja omaisuutta näiden sääntöjen, tehtyjen päätösten, lain sekä hyvän säätiötavan mukaisesti;
 2. päättää, miten säätiön omaisuus näiden sääntöjen ja säätiölain mukaan on sijoitettava;
 3. tehdä valtuuskunnan vuosikokoukselle esitys kulloinkin jaettavien apurahojen enimmäismäärästä;
 4. valvoa apurahojen käyttöä;
 5. tarvittaessa ottaa asiamies ja vahvistaa hänen palkkauksensa;
 6. valmistella säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös;
 7. hyvissä ajoin jättää tilintarkastajille edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös sekä kaikki asiakirjat tarkastusta varten;
 8. kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta, niiden liitetiedoista, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.
7.2Säätiön hallituksen kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.
7.3Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta ja varajäsenen yksi (1) vuosi. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.
7.4Hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunta keväällä pidettävässä vuosikokouksessaan läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.
7.5Hallituksen tulee, mikäli mahdollista, muodostua jäsenistä, joilla on yhteiskunnallisten, taloudellisten tai juridisten asioiden tuntemusta sekä hyviä yhteiskunnallisia suhteita tai joiden säätiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta on muuten katsottava olevan sopivia säätiön hallituksen jäseniksi.
7.6Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
7.7Säätiöllä voi tarvittaessa olla asiamies, jonka hallitus valitsee. Hallituksen puheenjohtajaa ei voida valita hallituksen asiamieheksi.
7.8Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa, kutsusta niin usein kun säätiön asiat vaativat.
7.9Hallitus on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen saapuvilla ollessa, mikäli he ovat yksimielisiä päätettävistä asioista. Muuten käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
7.10Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.
 
8 §Säätiön valtuuskunta ja sen tehtävät
8.1Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.
8.2Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
8.3

Valtuuskunnan jäsenistä vähintään puolet tulee olla keuhkosairauksien, psykiatrian ja endokrinologian alojen edustajia, mahdollisuuksien mukaan, vähintään yksi kultakin alalta.

Valtuuskunnan muiden jäsenten tulee, mikäli mahdollista, olla henkilöitä, joilla on yhteiskunnallisten, taloudellisten tai juridisten asioiden tuntemusta sekä hyviä yhteiskunnallisia suhteita tai jotka säätiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta muuten sopivat säätiön valtuuskunnan jäseniksi.

8.4

Valtuuskunnan jäsenen kuoltua tai erottua valtuuskunta valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.

Mikäli valtuuskunnassa sen jäsenen kuoltua tai erottua jokin säännöissä mainittu lääketieteen ala jää ilman edustajaa, on hänen tilalleen valittava, mikäli mahdollista, vastaavaa asiantuntemusta edustava jäsen.

8.5Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta keväällä pidettävään vuosikokoukseen sekä apurahojen saajista päättävään syyskokoukseen ja muutoin niin usein kuin säätiön asiat vaativat. Vuosikokous voidaan pitää muuallakin kuin Helsingissä.
8.6Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista valtuuskunnan jäsenistä.
8.7Valtuuskunta tekee päätökset läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.
8.8

Säätiö valtuuskunnan tulee vuosittain kesäkuun loppuun mennessä pitää säätiön vuosikokous, jossa

 1. esitetään hallituksen kertomus ja tilit kuluneelta vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto;
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 3. päätetään toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta edellisellä tilikaudella mahdollisesti antaa aihetta;
 4. päätetään jaettavien apurahojen enimmäismäärästä;
 5. valitaan apurahahakemukset käsittelevä valmisteluvaliokunta sekä sen puheenjohtaja ja lääketieteellinen sihteeri;
 6. vahvistetaan lääketieteellisen sihteerin ja asiantuntijajäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
 7. valitaan tarvittaessa uudet hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet;
 8. valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja heidän varamiehensä;
 9. valitaan pöytäkirjantarkastajat.
8.9Säätiön valtuuskunta ratkaisee tehtyjen hakemusten perusteella syyskokouksessaan apurahojen suuruuden ja saajat ottaen huomioon valtuuskunnan keväällä pidetyssä vuosikokouksessaan tekemä päätös kulloinkin jaettavien apurahojen enimmäismäärästä.
8.10

Valtuuskunnan päätöksen jaettavien apurahojen suuruudesta ja saajista valmistelee kuusijäseninen (6) valmisteluvaliokunta, jonka jäsenet valtuuskunta valitsee neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan siten, että keuhkosairauksia, psykiatriaa ja endokrinologiaa edustaa kutakin kaksi (2) säätiön säännöissä tarkoitettua lääketieteellistä asiantuntijaa.

Syöpätutkimukseen jaettavien apurahojen määriä ja saajia koskevan esityksen valmistelemisessa valmisteluvaliokunta kuulee lisäksi syöpätautien alaa edustavaa yhtä tai useampaa lääketieteellistä asiantuntijaa.

8.11Valmisteluvaliokuntaan voidaan valita myös valtuuskunnan jäseniä.
8.12Valmisteluvaliokuntaan valitun valtuuskunnan jäsenen tulee oma-aloitteisesti ja viipymättä ilmoittaa kaikista sellaisista jo tiedossaan olevista ja myöhemmin hänen tietoonsa tulleista seikoista, jotka ovat omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa taikka aiheuttamaan näissä suhteissa perusteltuja epäilyksiä apurahahakemuksia käsiteltäessä ja apurahojen määristä ja saajista päätettäessä.
8.13

Valmisteluvaliokunnalla on lääketieteellinen sihteeri, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti:

 1. yhteydenpito apurahanhakijoihin, hallitukseen, valmisteluvaliokuntaan ja valtuuskuntaan;
 2. valmisteluvaliokunnan koolle kutsuminen;
 3. saapuneiden apurahahakemusten esittely valmisteluvaliokunnalle ja
 4. valmisteluvaliokunnan apurahojen saajia ja apurahojen määrää koskevan ehdotuksen esittely valtuuskunnalle;

Muista sihteerin kulloisistakin tehtävistä sovitaan säätiön hallituksen ja sihteerin välillä erikseen.

 
9 §Kokouskutsut
Kutsu hallituksen ja valtuuskunnan kokouksiin toimitetaan kirjatulla kirjeellä tai muuten todistettavasti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Myös sähköpostitse ja telefaxilla toimitettu kutsu on pätevä, mikäli kutsuun sisältyy vastauspyyntö ja kutsun vastaanottaja sähköpostitse, telefaxilla tai muuten ilmoittaa saaneensa kutsun määräajassa.
 
10 §Kokous- ja muut palkkiot
10.1Hallituksen, valtuuskunnan ja valmisteluvaliokunnan jäsenyys on luottamustoimi.
10.2Säätiön valtuuskunta vahvistaa asiantuntijajäsenille maksettavan kohtuullisen palkkion määrän.
10.3Toispaikkakuntalaiset hallituksen, valtuuskunnan ja valmisteluvaliokunnan jäsenet saavat korvauksen matkakuluistaan kokouksiin saapuessaan.
 
11 §Säätiön tilikausi ja tilintarkastus
11.1Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja niiden oltava valmiina tilintarkastajille annettaviksi maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.
11.2Valtuuskunta valitsee säätiölle kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet. Tilintarkastajista ainakin toisen tulee olla vähintään KHT-tutkinnon suorittanut.
11.3Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
11.4Mikäli säätiön tileissä ei ole erityistä huomautettavaa, tilintarkastajien tulee antaa kertomuksensa hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen valtuuskunnan vuosikokousta. Muussa tapauksessa tarkastuskertomus on toimitettava niin hyvissä ajoin, että hallituksella on tosiasiallinen mahdollisuus tehdä tilintarkastajien edellyttämät tilinpäätöksen korjaus- tai muut toimet.
 
12 §Säätiön nimenkirjoitus
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän muun jäsenen, säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kanssa.
 
13 §Säätiön tarkoituksen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen
13.1Jos laissa mainituissa tapauksissa osoittautuu välttämättömäksi muuttaa säätiön tarkoitusta, valittakoon säätiön uudeksi tarkoitukseksi mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.
13.2Jos säätiö lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Kulttuurirahastolle käytettäviksi erillisenä rahastona lähinnä näiden sääntöjen kohdissa 2 ja 13.1 mainittuihin tarkoituksiin.
13.3Ellei kulloinkin voimassa olevasta säätiölaista muuta johdu, säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa ja säätiö lakkauttaa ainoastaan hallituksen ja valtuuskunnan yksimielisellä päätöksellä.
 
14 §Säätiön toiminnan lainmukaisuus
Paitsi näitä sääntöjä, noudatetaan kulloinkin voimassaolevan säätiölain säännöksiä.