TIETOSUOJASELOSTE 15.7.2010
Henkilötietolaki
10 § ja 24 §

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

 

Nimi
Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö                      Y-tunnus
0692347-1

 

 

 

Yhteystiedot

postiosoite: PL 101, 00251 Helsinki

puhelin: 040 505 2892

s-posti: susanna.taskinen@pt-law.fi

 

 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Nimi

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön asiamies: Susanna Taskinen

 

 

postiosoite: PL 101, 00251 Helsinki

puhelin: 040 505 2892

s-posti: susanna.taskinen@pt-law.fi

 

 

 

3. Rekisterin nimi

 

 

Apurahatietojärjestelmä

 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 

 

 

 

 

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittely sekä myönnettyjen apurahojen toteutunutta käyttöä koskevien selvitysten ja niistä laadittavien yhteenvetojen tekeminen.

 

 
5. Rekisterin tietosisältö

 

 

 

Hakijan tyyppi

 

    * Yksityishenkilö

    * Työryhmä

 

Hakijan perustiedot / yksityishenkilö

 

Sukunimi

Etunimi          

Oppiarvo

Virka tai toimi

Henkilötunnus

Sukupuoli

Ikä

Tutkimuslaitos/Korkeakoulu/Tutkijakoulupaikka/Muu

 

 

 

 

Hakijan yhteystiedot / yksityishenkilö

 

Osoite

Puhelin

Sähköposti     

 

Hakijan perustiedot / työryhmä

 

Hakijan tiedot (kuten edellä)

 

Tutkimusryhmän muut jäsenet

 

Sukunimi

Etunimi          

Oppiarvo tai ammatti

Virka tai toimi

 


 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

 

 

Hakemuksen tiedot

 

Apurahan laatu (suurapuraha/henkilökohtainen)

Tutkimusala

Tutkimusaihe: tutkimussuunnitelman nimi ja tiivistelmä

Tutkimussuunnitelman suomenkielinen nimilyhenne

Apurahan käyttötarkoitus (henkilökohtainen/työryhmälle)

 

Anottavan apurahan määrä

Apurahatarpeen perustelu

Kojeet, laitteet, muut kulut                          

Ulkomaisen tutkimustyön kustannukset

 

Hlökohtainen apuraha:

 

Apurahakauden kesto kuukausina

Kuinka monta kuukautta päätoimista tutkimustyötä anottu apuraha kattaa

Mahdollinen apurahatutkimuksesta erillinen virka/toimi ja/tai mahdolliset muut seikat, jotka vaikuttavat apurahakauden kestoon.

Mahdollinen virkavapaus apurahakaudella

 

Suurapuraha:

 

Palkat ja sosiaaliturvamaksut

 

Kolmen viimeisen vuoden aikana saadut apurahat

(aika, myöntäjä, käyttötarkoitus, apurahan määrä)

 

Vireillä olevat apurahahakemukset tähän tai muuhun tutkimukseen

(myöntäjä, käyttötarkoitus, apurahan määrä)

 

Hakijan ilmoittamien lausunnonantajien sukunimi ja etunimi

 

Kahden vuoden sisällä apurahan myöntämisestä hakijan toimittama selvitys apurahan käytöstä sekä mahdolliset julkaisut, joiden tekemiseen apurahaa on käytetty.

 

 

 


 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

 

 

Liitteet

 

Ansioluettelo

Julkaisuluettelo

Tutkimussuunnitelma

Eettisen toimikunnan lausunto tutkimushankkeesta

Muut mahdolliset liitteet ja www-linkit

 

Hakijan vakuutus, että annetut tiedot ovat oikeita ja hakijan antama suostumus luovuttamiensa tietojen ja asiakirjojen käyttöön sekä ilmoitus siitä, että hakija on tutustunut säätiön sääntöihin sitoutuu noudattamaan niitä.

 

Suostumus sähköpostilla lähetettäviin käsittelyä koskeviin ilmoituksiin.

 

Henkilötunnuksen käyttö

 

Henkilötunnus rekisteröidään apurahan hakijan ja apurahan myöntäjän oikeusturvan varmistamiseksi.

 

Apurahan myöntäjällä on lisäksi lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa mm. apurahan saajien henkilötunnukset verohallinnolle maksettujen apurahojen vuosi-ilmoitusaineistossa sekä maatalousyrittäjien eläkelaitokselle apurahan saajien sosiaaliturvan valvontailmoitusaineistossa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  *

 

(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä perusteella, esim. suostumus tai lainsäännös)

 

Hakijan, hakemuksen ja apurahan toteutunutta käyttöä koskevat tiedot saadaan hakijalta itseltään tämän suostumuksella.

 

Lausuntojen tiedot saadaan luottamuksellisina lausunnonantajilta hakijan pyynnöstä.

 

Jalmari ja Rauha Ahokkaan myöntämien aikaisempien apurahojen tiedot saadaan säätiön omasta tietojärjestelmästä.

 

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 

 

Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön hakijan suostumuksella.  Asiantuntijoilla ja muilla henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus josta on säädetty henkilötietolain 33 §:ssä.

 

Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle koneellisesti. 

 

Tieto myönnetyistä apurahoista luovutetaan koneellisesti Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle apurahansaajien sosiaalivakuutuksen valvontaa varten (MYEL 141 b §).

 

Myönnettyjen apurahojen tiedot julkaistaan Säätiön kotisivuilla.

 
 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

 

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.


B. ATK:lle talletetut tiedot
(rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

 

Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä.  Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. 

Hakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella.

 

Laitteet säilytetään lukituissa tiloissa.

 

 

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

 

 

10. Tiedon korjaaminen ja

tiedon korjaamisen toteuttaminen


 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

 

Korjaamispyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

 


11. Muut mahdolliset oikeudet


 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

 

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

 

Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto osoitetaan rekisterinpitäjälle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.